ماه: اسفند 1402

تعارض

تعارض

تعارض به معنای برخورد بین دوفرد است که آرزوها، عقاید یا ایده های متفاوتی دارند. این برخورد ها ممکن است بین دوستان، یا کسانی رخ دهد که باهم دوست نیستند. ممکن است تعارض بین بزرگسالان/ والدین، دبیران، همسایگان و مانند این ها ایجاد شود. رویارویی با تعارض به ویژه برای…
ادامه مطلب
برونر

نظريه رشد شناختي برونر

«یکی دیگر از نظریه های تحول شناختی که رابطۀ بسیار نزدیکی با آموزش دارد، نظریۀ جروم اس. برونر است. نظریۀ او بیش از هر نظریۀ دیگری بر فرایند تفکر تأکید می‌کند. به عقیدۀ برونر (۱۹۶۱) بازدۀ اصلی تحول شناختی تفکر است، و هدف آموزش و پرورش نیز باید این باشد…
ادامه مطلب
X