وقتی سرکار بودم شوهرم حامد بهم زنگ زد.گفت پس کی حقوقتو میریزن؟ گفتم چطور

گفت پول لازم دارم.گفتم مگه خودت پول نداری  که حقوق منو میخوای؟ گفت پول دارم

ولی توهم باید ازحقوقی که میگیری خرج کنی وهروقت من ازت پول خواستم به پول بدی ،

گفت چرافقط من باید به توپول بدم؟ نکنه میخوای سرمن کلاه بزاری؟من خیلی  ناراحت شدم ازاین حرفی که به من زد.جدیدا وقتی میخواد پول خرج کنه دائم حساب وکتاب میکنه

چندروزپیش که میخواستیم مهمونی بگیریم به من گفت  نصف هزینه هارو حداقل توخرج کن .خودش پول داره  ولی نمیدونم  چرا این طوری  رفتار میکنه .

برای خونه که میخوادپول خرج کنه  انگاربه زور خرج میکنه . بعضی وقتا به این فکرمیکنم

که شاید دوستم نداره .هردومون میترسیم که سرهم کلاه بزاریم.بعضی وقتا که  دخترمون

چیزی میخواد بخره میگه برو ازمامانت پول بگیر .

وقتی میخوام برای خودم لباس بخرم  باید ازقبل کلی باهاش حرف بزنم  ببینم بهم پول میده

یانه میگه از پولای خودت لباس بخر .خواهرم یک ماه دیگه عقدشه ،بهش گفتم سکه بخریم

برای خواهرم ،بالحن عصبانی گفت سکه ؟مگه خواهر تونیست ؟خودت سکه بخر براش .

خیلی ناراحت شدم ازرفتارش .

به من میگه توکه انقدر پولاتو جمع میکنی  میخوای چیکارکنی؟میخوای خونه وطلا بخری

    ،پس اندازکنی برای خودت وبه من هیچ پولی ندی  .شایدم میخوای سرم کلاه بزاری

منم دیگ بهت پول نمیدم .بهش گفتم من که بعضی وقتا خودم برای خودم خرید میکنم

خندیدو گفت خسته نباشی اونا که چیزی نیست  خرجای خونه بیشتره  باید توی خرجای

خونه هم کمک کنی .جدیدا بخاطرپول  خیلی تحقیرم میکنه .حرصم ازاین میگیره که

وضع مالی شوهرم خیلی خوبه ولی میخواد من هم خرج کنم برای خونه  وخریدای

خودم ودخترم .

ترسی که هردوتامون داریم اینه که سرهم دیگه کلاه بزاریم و میترسیم که به اعتمادکنیم .

رابطمون صمیمی نیست مثل قبل .

طی جلسات زوج درمانی که  داشتیم مهارت هاری ارتباطی زناشویی ،حل مسئله وحل تعارض

رو آموزش دیدیم ورابطمون بهتر شد .

پیام بگذارید

X