روانشناسی فردی

روانشناسی فردی

روانشناسی فردی یا همان توسعه توانمندی های فردی تلاش می کند تا با شناخت خود، شخصیت شناسی، آموزش مهارت های نرم و ارائه آموزش های روانشناسی به افراد کمک کند تا مهارت های زندگی را بهبود بخشند. به همین منظور آزمون ها و بسته های آموزشی زیر ارائه می شود.

شخصیت شناسی
تیپ شناسی انیاگرام
تیپ شناسی MBTI
تیپ شناسی DISC
خودشناسی با آزمون های روانشناختی
مهارت مدیریت خشم
مدیریت زمان و برنامه ریزی
مهارت مدیریت استرس و اضطراب
مهارت تصمیم گیری
ارتباط موثر و فنون مذاکره
بهبود عزت نفس و اعتماد بنفس
آموزش مهارت های نرم
X