روانشناسی صنعتی

روانشناسی صنعتی

هدف کلی در این بخش آموزش های روانشناسی به افراد در محیط کار است تا بتوانند مهارت هایی را بیاموزند که شرایط شغلی بهتری را تجربه کنند. این مهارت ها در جهت شناخت بهتر استعدادها، توانمندی ها و تیپ های شخصیتی خود و کارمندان است.در حقیقت روانشناسی صنعتی پلی است میان مدیران و کارمندان سازمان ها که موجب هماهنگی بیشتر و تعامل سازنده ترخواهد شد .

 به همین منظور آزمون ها و بسته های آموزشی زیر ارائه می شود.

ارتباط موثر و فنون مذاکره
ارزیابی استعداد شغلی
شیوه‌ی هماهنگ شدن افراد با شغل‌
آموزش مهارت نرم به کارمندان
مهارت تصمیم گیری
تقویت فعالیت گروهی و تیمی
تدوین استانداردهای شغلی
انداز‌ه‌گیری عملکرد شغلی
تدوین مصاحبه شغلی
مدیریت تأثیر سازمان بر رفتار
شیوه‌های مدیریتی
مدیریت استرس، اضطراب
بهبود فرسودگی شغلی
ایجاد انگیزه و احساس تعلق
X