روانشناسی خانواده

روانشناسی خانواده

 هر انسانی در خانواده رشد و تربیت می شود و می توان ریشه های هر مشکلی را در طول زندگی خود به خانواده نسبت داد. در حقیقت خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی است که می تواند هم بستر رشد و شکوفایی و تکامل والتیام بخش اعضا باشد وهم می تواند در اثرآسیب ها و تعارض های حل نشده موجب فروپاشی اعضا شود.

روانشناسی خانواده به شما کمک می کند تا راه های بهتری برای مواجهه با مشکلات خانوادگی بیابید وروش مقابله با بحران ها وچگونگی حل تعارض های بین اعضا و نحوه درست ارتباط با هریک از اعضا را بیاموزید. درآکادمی روانشناسی بسته های آموزشی برای شناخت و مدیریت بهتراین مسایل در نظر گرفته شده است.

1- مهارت های شناخت قبل از ازدواج
2- شناخت و مدیریت خانواده ها در آیین و مراسم ازدواج
3- بهبود روابط سازگارانه و تاب آوری در زوجین
4- شخصیت شناسی و شناخت و مدیریت تفاوت های فردی زوجین
5- مدیریت هیجان و تعارض بین زوجین
6- آموزش مشارکت سالم زوجین در تربیت فرزندان
7- مدیریت مشکلات و مداخلات رفتاری درخانواده زوجین
8- حفظ سلامت روان خود و فرزندان در فرایند طلاق زوجین
9- شناخت و حل طلاق عاطفی
10- خشونت و مدیریت خشم در زوجین بداخلاق
11- مدیریت مسایل وتفاوت های فرهنگی
12- شناخت و احترام به حق و حقوق هر فرد در خانواده
13- مدیریت بحران ها و اضطراب های خانوادگی
14- مدیریت خیانت والتیام آن
15- مهارت های گفتگوی زوجین
X